Sju fokusområder for en bærekraftig utvikling

Analysen viser at vi bidrar til alle mål for bærekraftig utvikling på forskjellige måter. Hvert eneste av de 17 globale målene er selvfølgelig viktig! Vi i BoKlok har valgt å konsentrere oss mest om sju av dem, fordi vi ser at det er her vi kan gjøre den største forskjellen. Med disse globale målene og gjennom dialog for å finne bærekraftige løsninger vil vi skape lokal merverdi.

Nedenfor finner du en detaljert beskrivelse av de sju målene vi har valgt å fokusere ekstra mye på.

Mål 3

God helse

Det er viktig for oss å skape områder som innbyr til møter mellom beboerne. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer som sikrer at vi skaper bærekraftige bomiljøer der trygghet og fellesskap står i fokus. I vår veiledning for bærekraftige bomiljøer har vi valgt å gå ut fra et overgripende målbilde for boligområdene våre – grønt, trygt og sosialt. Det kan for eksempel dreie seg om lekeplasser til barna, grillplasser til solfylte sommerkvelder eller drivhus der naboene kan dyrke sin egen mat.

Nye boliger bygges i henhold til strenge krav når det gjelder helse og miljø. Vi i BoKlok bruker bare velprøvde materialer som har en så liten påvirkning som mulig på miljø og klima. Vi bygger husene våre av tre, og det gjør at vi kan halvere CO2-utslippene sammenlignet med gjennomsnittet for flerfamiliehus. Ved å bygge i fabrikk kan vi sikre høy og jevn kvalitet og samtidig redusere energibruken og mengden svinn i fabrikken våre fabrikker er det varmt og tørt, og det gjør at vi kan beskytte husene mot vær og vind. Det er bedre både for de som bygger boligene våre, og for de som skal bo der.

Mål 5

Likestilling mellom kjønnene

Da vi utviklet BoKlok-konseptet i midten av 1990-årene, undersøkte vi hvilke grupper som hadde det vanskeligst på boligmarkedet. En av dem var enslige kvinner med barn, nærmere bestemt enslige sykepleiere med barn. Den enslige sykepleieren ble den typiske kunden vi gikk ut fra da vi regnet ut hva boligene våre kunne koste, og den samme beregningsmodellen bruker vi fremdeles i dag. Heldigvis har sykepleierne fått det litt bedre økonomisk i Norge, og derfor er vår typiske kunde i dag en førskolelærer med barn. Enslige kvinner med barn er med andre ord fremdeles en gruppe som har det tøft på boligmarkedet, og vi er glade for – for ikke å si stolte av – å kunne skape boliger som enslige førskolelærere med barn har råd til å bo i.

Mål 10

Mindre ulikhet

Vi tar utgangspunkt i hvilke bokostnader folk har råd til – altså hvor mye de har igjen å bo for. Når vi regner ut hva boligene kan få koste, tar vi utgangspunkt i medianinntekten. I dag tilsvarer det lønnen til en norsk førskolelærer. Vi har vridd og vendt på boligene slik at en førskolelærer med ett barn skal ha råd til minst en toroms. Hvis vi ikke får dette regnestykket til å gå opp for et prosjekt, lar vi være å bygge. Det ble bestemt allerede da BoKlok ble grunnlagt for mer enn 20 år siden, og det gjelder fremdeles i dag.

En viktig grunn til at vi kan holde lavere priser, er fabrikkproduksjonen vår. I husfabrikken kan vi være skikkelig effektive. Med industrielle metoder og smarte prosesser kan vi kutte unødvendige kostnader, og vi trenger ikke vente på å få materialer levert eller at et bestemt arbeid skal avsluttes. Vi har fjernet alle tidstyver og skapt effektive strømmer. Når modulene er ferdige i fabrikken, blir de transportert ut til byggeplassen, hvor de blir satt sammen til nye BoKlok-boliger.

Mål 11

Bærekraftige byer og samfunn

Før vi bygger, spør vi hvordan folk vil bo. Vi innhenter statistikk for ulike målgrupper med forskjellige behov. Vi følger naturligvis også opp hva kundene våre synes når de har flyttet inn, og innhenter synspunkter fra kundene våre for hvert nytt prosjekt. All denne informasjonen går rett inn i utviklingen av nye boliger og områder, slik at vi stadig kan forbedre oss.

Undersøkelsene våre viser at de fleste vil bo i godt planlagte, lyse boliger av gode naturmaterialer. Folk vil helst bo nær naturen og nær gode kollektivmuligheter, og selvfølgelig med plass der barn kan leke. Når vi utformer boligområdene våre, tar vi utgangspunkt i livet som skal leves der. Vi bruker forskjellige skalaer for å se hvordan boligområdene våre samvirker med det eksisterende miljøet, og hvordan vi vil at de skal bidra til livet på gårdsplassen, i boligområdet og i byen. Vi begynner alltid med å analysere stedet og forutsetningene som finnes, og hvordan vi kan bidra til en by eller kommune. I neste trinn utformer vi prosjektet med den fysiske bebyggelsen og situasjonsplanen. I det tredje trinnet fokuserer vi på utemiljøet, med utforming av bygninger og gårdsmiljøer.

Vi skaper trygge boligområder der mennesker med forskjellig bakgrunn og alder møtes. Og ikke minst: Vi har en demokratisk salgsprosess som gir alle samme mulighet. Det synes vi er klokt!

Mål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden avfall fra fabrikken og byggeplassene våre. Vi kartlegger nå nøyaktig hvor mye avfall som produseres, hvilken type avfall det er, og hvordan vi på beste måte kan redusere mengden.

Vi prøver å legge boligområdene nær eksisterende kollektivtrafikk. Når det er mulig, prøver vi også å lage bilkollektiver. Mange av kundene har ikke i dag behov for å eie en egen bil dersom det finnes andre løsninger som tilgodeser transportbehovet i hverdagen. Vi tilrettelegger for at kundene våre får en rettferdig og god ladeordning for el-biler i våre prosjekter.

Mål 13

Stoppe klimaendringene

Vi har et ambisiøst mål: Vi skal bli klimanøytrale innen 2035. Målet er basert på en grundig kartlegging av bygningenes klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden, fra byggestart til nøkkeloverlevering og videre i bygningenes levetid.

Vi bruker tre som bygningsmateriale. Det gjør at bygningenes CO2-utslipp blir halvparten så stort som for en gjennomsnittlig boligblokk. Tre binder CO2 og fungerer som en CO2-felle. Men vi stopper ikke der: I Sverige installerer vi solceller i alle nye leilighetsprosjekter, noe vi også jobber for å få til i Norge. Dette vil kunne gjøre at kundene våre blir selvforsynt med strøm til bygningen.

I Malmö planlegger vi dessuten et spennende pilotprosjekt der vi skal teste forskjellige systemer for solceller, vindkraft og batterier. Det gi beboerne mulighet til å være selvforsynt med varme og strøm. Bygningene skal kunne være helt selvforsynt med strøm i én uke med streng vinterkulde eller fire sommeruker. Ambisjonen er også å redusere vannforbruket radikalt, ned 60 til 80 prosent, helt uten å påvirke livsstilen for beboerne – bare ved hjelp av smart teknologi.

Mål 17

Samarbeid for å nå målene

Vi er overbevist om at samarbeid og god dialog er avgjørende for å skape bærekraftige byer og boliger, og vi ønsker å forstå omgivelsene og interessentenes behov og krav. Derfor har vi en kontinuerlig dialog med kundene våre og med kommunene der vi har virksomhet. Vi gjennomfører kundeundersøkelser både umiddelbart etter at kundene har flyttet inn, og når de har bodd i BoKlok-boligen i to år. Vi gjør også undersøkelser der vi spør kommunene i Sverige om deres viktigste utfordringer og behov innen boligbygging.

Målet er å bygge langsiktige relasjoner og skape verdi for kundene og for samfunnet som helhet. Vårt viktigste bidrag er å skape boliger som så mange som mulig har råd til å bo i.

SÅNN KAN DU SPARE ENERGI

Vil du hjelpe til?